arrow_drop_up arrow_drop_down

Lean werken

Helpt organisaties veerkrachtiger te worden

Lean werken; waarde voor de klant creëren

Lean werken is één van de interventies die kan volgen op de waarderende procesanalyse. Lean werken kan op alle niveaus in de organisatie worden toegepast. Van procesverbetering op de werkvloer tot cultuurinterventie voor de gehele organisatie. Wat u ook kiest, wij helpen u daar graag bij! Als een organisatie veerkrachtig wil organiseren moet continu verbeteren in alle lagen van de organisatie verankerd zijn. Als onderdeel van FRAMWORKS helpt Lean werken uw organisatie om blijvend waarde voor uw klanten te creëren.

Wat doen we als we Lean werken inzetten?

Als we merken dat een activiteit, een proces of een systeem van samenhangende processen niet het gewenste resultaat oplevert ( klanten zijn niet tevreden; doorlooptijden worden niet gehaald; proceskosten zijn hoog in vergelijking met die van de concurrentie, kortom 'het loopt niet lekker') dan helpt de Lean benadering om op een gestructureerde manier tot procesverbetering te komen.

Op tot procesverbetering te komen doorlopen we de stappen die hiernaast zijn weergegeven,

Het is van belang dat de bij het proces betrokken medewerkers zo veel mogelijk kunnen bijdragen aan de waarderende Proces Analyse door input leveren voor de FRAM-tekening en mee denken bij de analyse en de inzet van daarop volgende verbeteractiviteiten. Dat bevordert het eigenaarschap over het proces en draagt bij aan een zo groot mogelijk draagvlak voor gekozen veranderingen of verbeteringen.

Bij het proces van analyse en verbetering gebruiken we de verschillende instrumenten die de Lean Toolkit bevat. Zo kan een pareto -analyse worden ingezet om de meest voorkomende foutoorzaken te identificeren of een Ishikawa analyse om een beter inzicht te krijgen in de oorzaak of oorzaken van een probleem. Maar kan ook een Failure Mode and Effect Analysis worden ingezet om de ernst en het effect van bepaalde problemen te kunnen wegen. Alles met de bedoeling beslissingen over verbeteren zo veel mogelijk te baseren op feiten en om steeds de grondoorzaken te achterhalen.

De stappen van Lean

Stap 1: We brengen in kaart wie de klant/afnemer is van het proces en wat deze werkelijk wil hebben ( klantwens)

Stap 2: We brengen het proces met Waarderende Procesanalyse in kaart en kijken naar eventuele verspillingen en andere opvallende zaken

Stap 3: Op basis van de analyse elimineren we niet-waarde toevoegende stappen in het proces en kijken of een andere inrichting van activiteiten of handelingen bijdraagt aan een meer efficiente werkwijze

Stap 4: We kijken vervolgens hoe we het proces in flow kunnen brengen met minimale wachttijd en voorraad- of wachtlijstvorming

Stap 5: Tot slot borgen we de aangepaste werkwijze door middel van een werkbeschrijving, instructie of protocol.

Enkele ervaringen

”Onze benadering van de procesorganisatie is gebaseerd op onze business, waarbij wij als middenbestuur te maken hebben met een politiek-bestuurlijke context die fundamenteel verschilt van het bedrijfsleven. Daarbij staat steeds de vraag centraal: wat is onze toegevoegde waarde? Wij hebben de afgelopen jaren een organisatiemodel ontwikkeld dat gebaseerd is op een combinatie van structuur- als cultuurelementen, een combinatie van verticale lijnsturing en horizontale zelfsturing, waarin veel LEAN-elementen zijn terug te vinden." 

Concerncontroller provincie Utrecht

“Wat we intussen hebben geleerd is dat de Lean transformatie moet gaan over het zorgen dat Lean in de haarvaten van alle medewerkers gaat zitten. Dat is belangrijker dan het draaien van projecten. We vinden het belangrijker om mensen de filosofie bij te brengen, dan hen te leren de Lean tools te gebruiken. Ook zijn we meer achterover gaan zitten. Managers en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de projecten die ze draaien."

Teammanager uitkeren UWV

ROL ( een toepassing van Lean) heeft de kwaliteit van leven van cliënten aanzienlijk verbeterd.. Zo kunnen cliënten nu zelf hun eten en dagbeste ding kiezen. Ook is de zorg per locatie veel beter afgestemd op de behoeftes van de cliënten. Door de gegroeide cultuur van continu verbeteren zijn processen op de locaties vaak slanker geworden. Daardoor is de werkdruk bij de medewerkers verminderd en houden zij meer tijd over om te doen waarvoor ze zijn aangenomen: het verzorgen van de cliënten. Dat is voor de medewerkers erg prettig en geeft hen een voldaan gevoel. 

evaluatierapport Vanboeijen

een VG-insteling

U kunt kiezen voor een Lean transformatie

Als een organisatie er voor kiest om Lean werken binnen de gehele organisatie toe te passen dan is een transformatie nodig waarin de Lean filosofie in de bedrijfsvoering wordt ingebed. De vraag is dan vaak waar te beginnen. RONT Management Consultants heeft daarom een transformatie- of verandermodel ontwikkeld. Dit model biedt handvatten voor organisaties die aan een Lean transformatie willen beginnen of inspiratie zoeken voor een vervolg. Het verandermodel is hiernaast weergegeven.

De leidende coalitie staat in het midden van het model en zet het Lean transformatieproces in gang. Daar omheen staan de elementen die bij de transformatie aandacht nodig hebben. Aan de ene kant zijn dat elementen die samenhangen met gedrag en met het realiseren van de Lean cultuur. Aan de andere kant is het belangrijk dat in de Lean transformatie ook focus wordt gelegd op het inrichten van een samenhangend systeem van werken en sturen en op samenhangende processen op basis van een heldere strategie. Een Lean transformatie heeft dus zowel gevolgen aan de (blauw gekleurde) structuurkant van de organisatie als aan de (groen gekleurde) cultuurkant, waar leren en ontwikkelen centraal staan. Wij hebben een boek geschreven waarin we de Lean transformatie uit de doeken doen: Lean van Hype naar verandercultuur

U kunt ook kiezen voor een Lean Greenbeltopleiding

Om leren en ontwikkelen in een organisatie te bevorderen bieden wij in company trainingen Lean Six Sigma op green belt niveau aan voor medewerkers en maanagers die werkzaam zijn in de dienstverlening, de zorg en bij de overheid. Wanneer gesproken wordt over Lean Six Sigma, dan is dat een verbeteraanpak die voornamelijk bestaat uit een Six Sigmabenadering, met daarin een aantal Lean elementen. RONT draait dit   om: Wij benaderen Lean Six Sigma vanuit de Lean filosofie, met daarin een aantal Six Sigma elementen. Wij richten ons daarmee vooral op continu verbeteren en op beïnvloeding van houding en gedrag van medewerkers.

lean transformatie in de publieke sector

Samen met een roep om transparantie en een toenemende complexiteit van organiseren is er in de maatschappij een transformatie gaande waarin organisaties genoodzaakt zijn een nieuwe manier van organiseren en werken te zoeken. Kernbegrippen hierbij zijn flexibeler, sneller, makkelijker, efficiënter en dichter bij de klant. In de zoektocht naar een nieuwe manier van organiseren zijn veel organisaties in de publieke sector bezig met het toepassen van de Lean filosofie. Zij doen dit veelal vanuit de wetenschap dat Lean werken bijdraagt aan betere kwaliteit, meer betrokken medewerkers, hogere klanttevredenheid en lagere kosten.

Managers spelen een belangrijke rol in deze nieuwe manier van organiseren. Binnen Lean staat veelal het verbeteren op de werkvloer centraal. De medewerkers zijn daarin belangrijk, maar minstens net zo belangrijk is een manager die verbeteringen onder zijn medewerkers stimuleert, faciliteert en zelf uitdraagt.

Met ons boek willen we een bijdrage leveren aan een beter begrip van de Lean principes en laten we zien welke Lean transformatie daarvoor nodig is bij organisaties.

Ons boek is allereerst geschreven voor organisaties in de publieke sector maar de toepassingsmogelijkheden van de transformatiescan en de besproken instrumenten is universeel.Vraag nu tijdelijk gratis dit exclusieve E-book aan en laat u inspireren voor heldere werkafspraken in uw organisatie. Vul uw gegevens in en ontvang een e-mail met een link naar het E-book. Wanneer u binnen tien minuten geen e-mail hebt ontvangen, wilt u dan contact opnemen via info@rontmc.nl o.v.v. aanvraag E-boek Lean van hype naar verbetercultuur.